Strážný - zkoušky odborné způsobilosti
Ignorantia iuris non excusat (Neznalost zákona neomlouvá)
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Pokyny ke zkouškám

Zkoušky profesní kvalifikace - zákl. informace

Pro uchazeče o vykonání zkoušky


Podmínky účasti pro zkoušky profesní kvalifikace - KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O KONÁNÍ ZKOUŠKY Z PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ? požadavky najdete zde


Pro přípravu k vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti v rozsahu profesní kvalifikace strážný, je nutné připravit se v rozsahu hodnotících kritérií uvedených v hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace.

Hodnotící standard pro profesni kvalifikaci strážný je dostupný
ve formátu pdf zde

na internetové adrese:

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-315-Strazny/revize-1386/hodnotici-standard


Zkouška se skládá z písemného testu a z ústní/praktické zkoušky, která je založena na řešení konkrétních situací. Podmínkou účasti na zkoušce je podání přihlášky a uhrazení poplatku 7 dní před datem jejího konání.


Zkoušky jsou vykonávány v souladu s platnými právními předpisy před tříčlennou komisí autorizovaných osob a úspěšný uchazeč obdrží osvědčení, kterým dokládá odbornou způsobilost. Osvědčení o získání dílčí kvalifikace Strážný kód 68-008-E  mají celostátní působnost a dle z. č. 155/2010 Sb., platí neomezeně.

Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce:  


- a úhrada stanoveného poplatku za zkoušku 7 dní před termínem zkoušky. Žadatel zašle přihlášku ke zkoušce označené (kterékoliv) autorizované osobě, která je uvedena v Národní soustavě kvalifikací s autorizací pro danou dílčí kvalifikaci. Seznam autorizovaných osob najdete zde. Přihlášku může podat každý uchazeč, který splňuje jednu z následujících variant požadavků:


   je starší 18 let a získal alespoň základy vzdělání,
   nebo je účastníkem rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost

Autorizovaná osoba zašle následně uchazeči do 21 dnů ode dne doručení přihlášky pozvánku ke složení zkoušky. Kopii pozvánky musíte zaslat zároveň k informaci autorizujícímu orgánu. Pokud žadateli nevyhovuje termín navržený autorizovanou osobou, stanoví autorizovaná osoba po dohodě termín nový, nejpozději však do 6 týdnů od doručení pozvánky.


Poplatek za provedení zkoušky musí být autorizované osobě uhrazen nejpozději 7 dnů před dnem konání zkoušky, pokud se ovšem uchazeč s autorizovanou osobou nedohodnou jinak. Bude-li zkouška probíhat před zkušební komisí, může uchazeč
po předchozí dohodě uhradit poplatek v hotovosti předsedovi zkušební komise před zahájením zkoušky.


Nemůže-li se uchazeč ve stanoveném termínu zkoušky zúčastnit ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů, může nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky písemně požádat s uvedením důvodu autorizovanou osobu o stanovení jiného termínu. Avšak i v případě, že se uchazeč omluví v termínu kratším než 2 dny před konáním zkoušky, může autorizovaná osoba jeho omluvu akceptovat a stanovit po dohodě termín náhradní.

Jestliže se uchazeč ve stanoveném termínu ke zkoušce nedostaví bez omluvy, posuzuje se, jako by u zkoušky neuspěl a již zaplacený poplatek se mu nevrací (§ 17, odst. 8-10 zák. č. 179/2006 Sb.,  zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).


Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání č. 179/2006Sb. najdete: zde

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky