Strážný - zkoušky odborné způsobilosti
Ignorantia iuris non excusat (Neznalost zákona neomlouvá)
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Info ke zkoušce strážný

Strážný
Pavilon č. 60 (jídelna, bistro)
 
Termíny zkoušek pro profesní kvalifikace “Strážný”(68-008-E):
 
viz úvodní strana
 
 
Místo konání zkoušek:
Eduarda Beneše 13, FN Plzeň - Bory, Aareál bývalé Vojenské nemocnice, pavilon č. 60 (jídelna, bistro  Arma) asi 50 m vpravo od parkoviště.
Zůstat před vchodem do bistra a vyčkat příchodu členů zkušební komise před budovou.

Podmínky pro účast na zkouškách:
Podmínkou pro konání zkoušky dle §17 odst.3, 7-10 zák. č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) je podání přihlášky ke zkoušce a úhrada stanoveného poplatku za zkoušku. Žadatel zašle přihlášku ke zkoušce označené autorizované osobě (Bc. Döry František), která je uvedena v Národní soustavě kvalifikací s autorizací pro danou dílčí kvalifikaci (www.narodni-kvalifikace.cz). Pokud žadateli nevyhovuje termín navržený autorizovanou osobou, stanoví autorizovaná osoba po dohodě termín nový, nejpozději však do 6 týdnů od doručení pozvánky.
Poplatek za provedení zkoušky musí být autorizované osobě uhrazen nejpozději 7 dnů před dnem konání zkoušky, pokud se ovšem uchazeč s autorizovanou osobou nedohodnou jinak. Bude-li zkouška probíhat před zkušební komisí, uchazeč uhradí  poplatek předsedovi zkušební komise před konáním zkoušky.
Nemůže-li se uchazeč ve stanoveném termínu zkoušky zúčastnit ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů, může nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky písemně požádat s uvedením důvodu autorizovanou osobu o stanovení jiného termínu. Avšak i v případě, že se uchazeč omluví v termínu kratším než 2 dny před konáním zkoušky, může autorizovaná osoba jeho omluvu akceptovat a stanovit po dohodě termín náhradní.
Jestliže se uchazeč ve stanoveném termínu ke zkoušce nedostaví bez omluvy, posuzuje se, jako by u zkoušky neuspěl a již zaplacený poplatek se mu nevrací.
Připadné dotazy lze konzultovat na tel.č. 774 629 800 nebo na tel. číslech členů zkušební komise uvedené v sekci “Kontakty”.

Složení komise 1:
Bc. Döry František - předseda komise
JUDr. Svoboda Jan - člen komise
PhDr. Vlček Josef -   člen komise
    


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky