Strážný - zkoušky odborné způsobilosti
Ignorantia iuris non excusat (Neznalost zákona neomlouvá)
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Úvod

Provádíme zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikace "Strážný" a "Detektiv koncipient". Současně zájemcům o vykonání zkoušek nabízíme potřebné studijní materiály a výukové pomůcky.Upozornění!!!  Aktuální informace!!!
  Informace o autorizacích podle zákona č. 179/2006 Sb. pro profesní kvalifikace v působnosti Ministerstva vnitra:
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, na jehož základě se s účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření omezují kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, a to tak, že:

ZKOUŠKY Z PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ DLE ZÁKONA Č. 179/2006 Sb. OD 17. 05. 2021

REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK OD 17. května 2021

Koronavirus!!!


Vláda s účinností ode dne 23. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 14.února 2021 do 23:59 hod. povoluje konat vzdělávací akce (vč. rekvalifikačních) a zkoušky (např. z profesních kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb.) s následujícími omezeními:

Výše uvedená ustanovení tudíž stanoví podmínky od 17. 5. 2021 do odvolání následovně:

1. Konání kurzů ve vnitřních i vnějších prostorách:

a) Od 17.5.2021 lze konat ve vnitřních i vnějších prostorách vzdělávací akce, včetně praxí, a zkoušky v prezenční formě, a to tak, že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou se dále účastnit další 3 osoby z řad veřejnosti.
b) Přítomné osoby použijí po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) a jsou usazeni tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo.
c) Osoby účastnící se těchto vzdělávacích akcí, zkoušek, kurzů.., musí splnit podmínky uvedené níže v bodě 2.

2. Osoby účastnící se vzdělávacích akcí, zkoušek apod. podle bodu 3 mimořádného opatření musí splnit podmínky stanovené v bodu I/18 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN, tedy musí jít o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19, která

a) absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Neseďte jen tak doma,staňte se bezpečnostním pracovníkem

Zkoušky odborné způsobilosti


Strážný (68-008-E)

Detektiv koncipient (68-009-M)


Předběžné plánované termíny zkoušekČerven 2021

16. 06. 2021
23. 06. 2021
30. 06. 2021

Červenec 2021

14. 07. 2021
21. 07. 2021
28. 07. 2021
Upozornění:
Změna termínu zkoušek je vyhrazena. Termín bude závislý na počtu přihlášených uchazečů (min. 3 osoby) a situaci ohledně koronaviru.

Podle potřeby lze konat zkoušku i mimo uvedené termíny.

Účastníci budou mít roušku a jednorázové rukavice!

O případné změně termínu budou uchazeči vyrozuměni v dostatečném předstihu.

Pozor dočasná změna místa konání zkoušek!!!

Zahájení: 15,00 hod.

Místo konání:

Edvarda Beneše 13, Plzeň, FN Bory, budova č. 17 ( od hlavního vjezdu na konci uličky k prodejně vpravo) (pro autor. osobu Bc. Döry František - blíže viz Info ke zkoušce strážný). Budova je cca. 150 m od prodejny (bufetu) za parkovištěm. V budově se nachází jídelna, Solná jeskyně a Bistro " U Milana".
Na místo se dostavte již 30 min. před zahájením zkoušek, aby mohlo být provedeno ještě vaše krátké školení k BOZP a ke zkouškám.

Informace k podmínkám a průběhu zkoušek najdete na stránce Zkoušky profesní kvalifikace-zákl.informace/ Informace ke zkouškám "strážný"
Každý účastník zkoušky si vezme s sebou občanský průkaz, propisku a poplatek ve výši 1 500,- Kč (pokud výše poplatku nebude stanovená jinak a nebyla uhrazena převodem nebo vkladem na bankovní účet č. 248994416/0300, VS datum zkoušky ve formátu ddmmrr /např.150618/ týden před termínem konání zkoušek) !!!


Přihláška k autorizované osobě Bc. František Döry je ke stažení zde


Na spolupráci se těší

              Bc. František Döry    JUDr. Jan Svoboda  PhDr. Josef Vlček

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky