Strážný - zkoušky odborné způsobilosti
Ignorantia iuris non excusat (Neznalost zákona neomlouvá)
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Úvod

Provádíme zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikace "Strážný" a "Detektiv koncipient". Současně zájemcům o vykonání zkoušek nabízíme potřebné studijní materiály a výukové pomůcky.Upozornění!!!  Aktuální informace!!!
  Informace o autorizacích podle zákona č. 179/2006 Sb. pro profesní kvalifikace v působnosti Ministerstva vnitra:
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, na jehož základě se s účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření omezují kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, a to tak, že:

ZKOUŠKY Z PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ DLE ZÁKONA Č. 179/2006 Sb. OD 13. 09. 2021

REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK OD 13. září 2021

Koronavirus!!!


Vláda s účinností ode dne 23. ledna 2021 od 00:00 hod. povoluje konat vzdělávací akce (vč. rekvalifikačních) a zkoušky (např. z profesních kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb.) s následujícími omezeními:

Výše uvedená ustanovení tudíž stanoví podmínky od 13. 09. 2021 do odvolání následovně:

1. Konání kurzů ve vnitřních i vnějších prostorách:

a) Od 13.9.2021 lze konat ve vnitřních i vnějších prostorách vzdělávací akce, včetně praxí, a zkoušky v prezenční formě, a to tak, že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou se dále účastnit další 3 osoby z řad veřejnosti.
b) Přítomné osoby použijí po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) a jsou usazeni tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo.
c) Osoby účastnící se těchto vzdělávacích akcí, zkoušek, kurzů.., musí splnit podmínky uvedené níže v bodě 2.

2. Osoby účastnící se vzdělávacích akcí, zkoušek apod. podle bodu 3 mimořádného opatření musí splnit podmínky stanovené v bodu I/18 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN, tedy musí jít o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19, která

a) absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

d) zrušeno

e) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

f) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

g) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

h) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.


přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Neseďte jen tak doma,staňte se bezpečnostním pracovníkem

Zkoušky odborné způsobilosti


Strážný (68-008-E)

Detektiv koncipient (68-009-M)


Předběžné plánované termíny zkoušek

Září 2021

22. 09. 2021
29. 09. 2021 -zrušeno

Říjen 2021

06. 10. 2021
13. 10. 2021
20. 10. 2021
27. 10. 2021


Upozornění:
Změna termínu zkoušek je vyhrazena. Termín bude závislý na počtu přihlášených uchazečů (min. 3 osoby) a situaci ohledně koronaviru.

Podle potřeby lze konat zkoušku i mimo uvedené termíny.

Účastníci budou mít roušku a jednorázové rukavice!

O případné změně termínu budou uchazeči vyrozuměni v dostatečném předstihu.

Pozor dočasná změna místa konání zkoušek!!!

Zahájení: 15,00 hod.

Místo konání:

Edvarda Beneše 13, Plzeň, FN Bory, budova č. 17 ( od hlavního vjezdu na konci uličky k prodejně vpravo) (pro autor. osobu Bc. Döry František - blíže viz Info ke zkoušce strážný). Budova je cca. 150 m od prodejny (bufetu) za parkovištěm. V budově se nachází jídelna, Solná jeskyně a Bistro " U Milana".
Na místo se dostavte již 30 min. před zahájením zkoušek, aby mohlo být provedeno ještě vaše krátké školení k BOZP a ke zkouškám.

Informace k podmínkám a průběhu zkoušek najdete na stránce Zkoušky profesní kvalifikace-zákl.informace/ Informace ke zkouškám "strážný"
Každý účastník zkoušky si vezme s sebou občanský průkaz, propisku a poplatek ve výši 1 500,- Kč (pokud výše poplatku nebude stanovená jinak a nebyla uhrazena převodem nebo vkladem na bankovní účet č. 248994416/0300, VS datum zkoušky ve formátu ddmmrr /např.150618/ týden před termínem konání zkoušek) !!!


Přihláška k autorizované osobě Bc. František Döry je ke stažení zde


Na spolupráci se těší

              Bc. František Döry    JUDr. Jan Svoboda  PhDr. Josef Vlček

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky